Quý vị có thể nghe radio Tiếng Nước Tôi Atlanta bằng điện thoại.
Nếu quý vị có điện thoại cầm tay với số phút không giới hạn (unlimited)
để nghe mỗi ngày 24/24 hoàn toàn miễn phí. Call 712-832-7047Bấm nút Play để nghe trực tiếp.